cp-preloader 0 %
        img

Dadilje za djecu sa posebnim potrebama

Brigu o Vašem djetetu će obavljati isključivo specijalni edukatori i rehabilitator različitih usmjerenja u skladu sa vrstom razvojne smetnje i specifičnih potreba Vašeg djeteta

Roditelji imaju mogućnost da se opredele i za individualno-korjektivni rad i za čuvanje i brigu o djetetu sa sledećim smetnjama:

Autizam, Oštećenje sluha, Disgrafija, Dislalija, Disleksija, , Down sindrom,Autizam, Poremećaj govora, Oštećenje vida, Hiperkinetski sindrom, Reedukacija psihomotorike, Telesna oštećenja, Intelektualna ometenost.

Dadilje koje čuvaju djecu sa smetnjama u razvoju imaju za cilj ostvarivanje bolje socijalne integracije i socijalizacije, podsticanje razvoja dječjih očuvanih sposobnosti, podsticanje razvoja i stabilizacije dječjeg osjećanja sigurnosti, zadovoljstva, samopoštovanja, razvoj sposobnosti komunikacije, izražavanja potreba, želja i namjera verbalnim i neverbalnim putem i podsticanje tjelesnog razvoja. Takođe, roditeljima pružaju podršku u sticanju pozitivnog iskustva o mogućnostima njihove djece i spremnosti za zajednički život sa vršnjacima i drugim ljudima.

Profili našeg stručnog kadra:

Psiholog, Pedagog, Tifolog, Oligofrenolog, Logoped, Logoped - ABA terapeut, Somatoped, Surdolog, Surdoaudiolog,Tifolog,Oligorfrenolog, Fonoped.